Privacybeleid

Laatstelijk aangepast op 1 november 2016: we hebben het document aangepast waarnaar wordt verwezen in de laatste alinea van de Artikel 2 (Algemeen), waarin ons privacy beleid wordt beschreven voor wat betreft persoonlijke informatie die wordt gedeeld met de Verenigde Staten van Amerika (de Privacy Shield Privacy Policy).
 1. 1. Definities
 2. 2. Algemeen
 3. 3. Verzamelen (persoons-) gegevens
 4. 4. Gebruik van (persoons-) gegevens
 5. 5. Cookies
 6. 6. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie
 7. 7. Personen jonger dan 16 jaar
 8. 8. Copyright en overige rechten van intellecuele eigendom
 9. 9. Beveiliging van informatie
 10. 10. Links naar platformen van derden
 11. 11. Contact
 12. 12. Aanpassingen van het privacybeleid

1. Definities


1. Content: Al het door VIMN gepubliceerde materiaal (waaronder, maar niet beperkt tot websites, teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclames, merken, namen en software);


2. Diensten: De dienstverlening die VIMN op haar platformen aanbiedt aan Gebruikers;


3. Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die Diensten afneemt van VIMN;


4. Persoonsgegevens: Alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden.


5. Apps: Interactieve programma’s die door VIMN beschikbaar worden gesteld om te worden geinstalleerd op de apparatuur van de Gebruiker;


2. Algemeen


Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door VIMN Netherlands B.V. (hierna “VIMN”) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. VIMN verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van VIMN International Inc. en aan onze vennootschappen gelieerde ondernemingen.


VIMN biedt op haar platformen uiteenlopende Diensten aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld aanbod van informatie ( inclusief audiovisueel materiaal zoals series, trailers en previews) en registraties voor bijvoorbeeld (win-) acties.


Het privacybeleid is van toepassing op alle Diensten die VIMN op haar platformen aanbiedt. Zoals hierna verder zal worden toegelicht, VIMN verzamelt gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich registereren indien zij van de Diensten gebruik maken van VIMN en in geval van elk contact tussen VIMN en de Gebruiker.


Het kan zijn dat VIMN uw persoonsgegevens verwerkt en deelt met haar filialen in de Verenigde Staten van Amerika. Klik alstublieft [hier] voor meer informatie over ons Privacy Shield Privacy Beleid, waarin ook informatie over het privacy beleid van onze partners te vinden is, en daarnaast treffen wij mogelijk aanvullende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.


3. Verzamelen (persoons-) gegevens


VIMN verzamelt (persoons-) gegevens over de Gebruikers op de volgende manieren:


1. Direct van de betrokken personen zelf:Bijvoorbeeld als de betrokken persoon informatie invult op een online registratieformulier voor een actie of evenement of indien een gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met VIMN.


2. Van derden: Met de voorgaande toestemming van Gebruiker kan VIMN ook informatie verstrekken aan partners of aan andere vertrouwde partijen zodat zij de Gebruiker aanbiedingen kunnen doen die zijn afgestemd op de voorkeuren van Gebruiker. Daarnaast kan VIMN de Gebruiker een verzoek doen deel te nemen aan een marktonderzoek over actuele onderwerpen of bepaalde thema’s die door VIMN zelf of door vertrouwde partners of derden wordt uitgevoerd. Tevens maakt VIMN gebruik van de diensten van derde partijen die het gebruik van haar platformen realiseren en analyseren.


Informatie wordt door derde partijen verzamelt door middel van cookies. Klik [hier] voor een compleet overzicht van alle cookies die door derde partijen worden geplaatst op de platformen van VIMN.


4. Gebruik van (persoons-) gegevens


Hoe maakt VIMN gebruik van (persoons-) gegevens op haar platformen:


1. Om Diensten te kunnen aanbieden: VIMN gebruikt informatie om Gebruikers toegang te verlenen tot Diensten en Content. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om Gebruiker te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Diensten of gepland onderhoud (service e-mails).


2. Om individuele voorkeuren te identificeren en de Diensten en advertenties te personaliseren: VIMN streeft ernaar de Diensten zo relevant mogelijk te maken voor de Gebruiker. VIMN kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen.


3. Voor de toezending van nieuwsbrieven en aanmelding voor acties: VIMN kan met voorgaande toestemming van Gebruiker contactgegevens en andere verzamelde informatie gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, sms of ander daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen bij Gebruiker (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Diensten en de Content van VIMN (nieuwsbrieven). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.


4. Om Diensten te verbeteren en algemene trends te identificeren: VIMN gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om te analyseren hoe de Diensten gebruikt worden en welke trends daarin kunnen worden waargenomen. Hiermee kan VIMN bijvoorbeeld betere beslissingen nemen over de verdere ontwikkeling van de Diensten en het aanbod van Content. Deze gegevens worden eveneens gebruikt ten behoeve van het kijkonderzoek van de Stichting Kijkonderzoek. VIMN kan ook hiermee technische trends bijhouden en analyseren, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.


5. Om misbruik tegen te gaan: VIMN verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Diensten ook om misbruik van de Diensten en de Content tegen te gaan, om fraude te voorkomen en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.


6. Voor marktonderzoek: VIMN kan, indien de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven, contact opnemen met de Gebruiker voor een specifiek marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. VIMN kan op basis van zo’n onderzoek aanbiedingen sturen aan de Gebruiker.


7. Naleving wet- en regelgeving: Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op VIMN rust en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. Tevens kan VIMN voor andere doeleinden (persoons-)gegevens gebruiken als de wet dat voorschrijft, bijvoorbeeld indien VIMN op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.


5. Cookies


Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar de browser (zoals Firefox of Internet Explorer) van de Gebruiker stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door VIMN niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn.


Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de Diensten van VIMN worden uitgelezen. Voor zover VIMN met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacybeleid en het cookiebeleid [link].


Welke cookies gebruikt VIMN: VIMN plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen. Daarnaast maakt VIMN gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites en Dienstverlening te analyseren.


Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen worden door derde partijen op de door u gebruikte apparaten geplaatst en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van VIMN. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de platformen van VIMN kunnen worden aangeboden om Content te promoten (‘vind ik leuk’) of te delen (‘tweet’).


Klik [hier] voor een compleet overzicht van alle cookies die worden geplaatst vanaf de platformen van VIMN.


Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Diensten geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de hulpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe eerder reeds geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Diensten geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Diensten.


6. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie


Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door VIMN verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van VIMN via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met VIMN. De gegevens van de betreffende service zijn te vinden op de platformen van VIMN (mtv.nl, comedycentral.nl, nickelodeon.nl, funnyclips.nl, southpark.nl)


7. Personen jonger dan 16 jaar


Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacybeleid te lezen en zij kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen. VIMN raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de minderjarige ten aanzien van hun persoonsgegevens.De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de platformen van VIMN, waaronder maar niet beperkt tot teksten, databestanden, foto’s en (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal geluidsmateriaal alsmede de Conten,t berusten bij VIMN of haar licentiegevers.


Verveelvoudiging (waaronder bewerking) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de desbetreffende gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN niet toegestaan.


9. Beveiliging van informatie


VIMN heeft passende maatregelen getroffen om de (persoons-) gegevens van Gebruiker te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot VIMN’s databaseservers is beperkt en VIMN heeft elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie.De platformen van VIMN bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op die andere platformen en het privacybeleid van VIMN is daarop niet van toepassing. Wij raden aan om het eventuele privacybeleid van deze platformen door te nemen.


11. Contact en vragen


Vragen over dit privacybeleid of over de wijze waarop VIMN de gegevens van Gebruikers verwerkt, kunnen gesteld worden op de contactpagina’s die zijn te vinden op de platformen van VIMN.


12. Aanpassingen van het privacybeleid


VIMN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Gebruiker dient dit privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacybeleid kan altijd op de betreffende VIMN platformen geraadpleegd worden.


Versie augustus 2015